भाषा संचालनालय

शासनाने राज्य कारभाराची भाषा मराठी राहील असे धोरण दि.१ मे, १९६० रोजी जाहीर केले. मराठी राजभाषा धोरणाचा एक भाग म्हणून शासन निर्णय दि.६ जुलै, १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. भाषा संचालनालयाचे मुख्य कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथे असून, संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये आहेत. भाषा संचालनालयामार्फत खालील कामकाज हाताळण्यात येते:-
  • राजभाषा मराठी विषयक शासनाचे धोरण राबविणे
  • प्रशासनिक परिभाषा कोश व मार्गदर्शकपुस्तिका तयार करणे
  • अमराठी भाषिक अधिकारी/ कर्मचारी यांचेसाठी मराठी भाषा परीक्षा आयोजित करणे. केंद्र / राज्य अधिनियमांचा अनुवाद करणे
  • महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सुत्राचा वापर होतो किंवा नाही हे पाहणे
  • शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने शासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, जिल्हापरिषदा इत्यादी. कार्यालयांची तपासणी करणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे इत्यादी.
  • भाषा संचालनालयाची अधिक माहिती http://bhasha.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
एकूण अभ्यागतांची संख्या : ५३१३६, आजचे अभ्यागत : ९९
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!