संपर्क

संपर्कासाठीचे चिन्ह

मराठी भाषा विभाग

नवीन प्रशासन भवन,
८ वा मजला, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400032.
ईमेल- marathibhasha.123@gmail.com
दूरध्वनी-०२२ -२२०२७६४९
फक्स-०२२ -२२८३६८७७
एकूण अभ्यागतांची संख्या : १३५७८३, आजचे अभ्यागत : १
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!