मराठी भाषा विभागातील अधिकाऱ्यांची माहिती व संपर्क

मराठी भाषा विभागाच्या अधिका-यांची माहिती व संपर्क -

मराठी भाषा विभाग

(दू. क्र./ फॅक्स क्र. 22836877)

नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मंत्रालया समोर,

मुंबई- 400 032.

संकेतस्थळ- http://marathibhasha.mahahrashtra.gov.in

नाव

पदनाम

दूरध्वनी क्रमांक

ई-मेल पत्ता

श्री.भूषण गगराणी भा.प्र.से.

प्रधान सचिव, म.भा.विभाग ( अतिरिक्त कार्यभार )

दू.क्र. 22562129, 22022509

gagrani@ias.nic.in

श्रीमती अपर्णा अ. गावडे

उपसचिव , म.भा.विभाग

दू.क्र.22027649, 22794167

aparna.gawde@nic.in

श्रीम. शोभा सु. निपसे

अवर सचिव ( भाषा)

दू.क्र. 22851639, 2279 4165

shobha.nipse@nic.in

श्रीम.नंदा राऊत

अवर सचिव

(गृह व्यवस्थापक)

दू.क्र. 22852298 , 22794166,

nanda.raut@nic.in

श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव

अवर सचिव (आस्थापना)

दू. क्र. 22851222, 22794164

h.jadhav@nic.in

श्री. उदय ग. गवस

कक्ष अधिकारी

दू.क्र. 2279 (4170)

uday.gawas@nic.in

श्री. का.दा संख्ये

कक्ष अधिकारी

दू.क्र. 2279 (4168)

kashinath.sankhe@nic.in

श्री.मं.प.कुडतरकर

कक्ष अधिकारी

दू.क्र. 2279 (4168)

mangesh.kudtarkar@nic.in

श्रीमती व.अ. जोशी

कक्ष अधिकारी

दू.क्र. 2279 (4169)

varsha.joshi61@nic.in

श्री ग.बा.पुंडे-देशमुख

कक्ष अधिकारी

दू.क्र. 2279 (4169)

ganesh.deshmukh@nic.in

श्री. सु. तु. साळवी

कक्ष अधिकारी

दू.क्र. 2279 (4168)

एकूण अभ्यागतांची संख्या : १३५७८३, आजचे अभ्यागत : १
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!