उभवू उंच निशाण


उभवू उंच निशाण ! 

नव्या युगाचे नव्या जगाचे, उभवू उंच निशाण !

दीन दीन जे, दलित दलित जे

त्या सर्वांना ध्वज हा देईल सदैव छाया छान

उभवू उंच निशाण ! 

अंध अमानुषा रुढी घालिती अखंड जगी थैमान

त्या क्रुरांना हे क्रांतिचे मूर्तिमंत अव्हान

ताठ ठेविती मान झुंजुनी भीमदेव धीमान

शूर शिपाई आम्ही त्यांचे व्यर्थ न ते बलिदान

ध्वज मिरवीत हा गौतम गेले टाकूनी राज्य महान

पुसुनी आसवें मानवतेची होती बुध्द महान

हे समतेचे, हे ममतेचे, गांधीजीचे गान

हरिजन धरुनी उरी स्वीकरी जे फकिरीचे वाण

 

वि.स.खांडेकर